ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 2 ข้อ 2.8 เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลปี 2560-2562 บูรณาการกับ อปท.

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการ…

READ MORE