Hide Menu

ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02)

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร แจ้งเรื่องระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02)

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

เรียน เกษตรกรุงเทพมหานคร