Hide Menu

ขอให้แจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้ง ศบกต.

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ขอให้ทุกจังหวัดแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้ง ศบกต.

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

เรียน เกษตรกรุงเทพมหานคร

 

แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้ง-ศบกต.