Hide Menu

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 2 ข้อ 2.8 เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลปี 2560-2562 บูรณาการกับ อปท.

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 2 ข้อ 2.8 เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลปี 2560-2562 บูรณาการกับ อปท. รายละเอียดตามที่แนบมานี้จำนวน 2 ไฟล์ ทั้งนี้ขอให้จังหวัดรวบรวมและส่งหลักฐานประกอบตัวชี้วัดมาถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมกาารเกษตร ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 และกองวิจัยฯ จะตรวจสอบและจัดส่งคะแนนให้กับกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 8 กันยายน 2559

 

ตัวชี้วัด กษจ.ปี59 รอบ 2

แบบฟอร์ม 1 รอบ 2