Hide Menu

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร