Hide Menu

การอบรมหลักสูตร “วิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล”

ฝึกอบรมแผน08122559_03

นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และคณะ ให้การต้อนรับ และกล่าวชี้แจงความเป็นมาและกำหนดการจัดอบรมครั้งนี้

ประมวลภาพ