3.หมวดสมุนไพร

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรวัตถุดิบ

 

2.โครงการปรับปรุงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรคุณภาพ

 

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว

 

4.โครงการตู้ยาในบ้าน

 

5.โครงการพัฒนาการผลิตลูกประคบสมุนไพรในชุมชน

 

6.โครงการส่งเสริมการผลิตพริกไทยอ่อนสดในท้องถิ่น

 

7.โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรเชิงการค้า

 

8.โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในชุมชน

 

9.โครงการศูนย์เรียนรู้และกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรชุมชน

 

10.โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP