4.หมวดไม้ผล

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพนอกฤดูเพื่อการส่งออก

 

2.โครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก

 

3.โครงการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์

 

4.โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอดิบเพื่อบริโภคในครัวเรือน

 

5.โครงการผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพ