12.หมวดกระบวนการเรียนรู้

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร

 

2.โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

 

3.โครงการส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

 

4.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล