13.หมวดขยายพันธุ์พืช

1.โครงการศูนย์ผลิตขยายพันธุ์พืชชุมชน

 

2.โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา)

 

3.โครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเชิงพาณิชย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช