15.หมวดวิสาหกิจชุมชน

1.โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 

2.โครงการส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน

 

3.โครงการอบรมเทคนิคการประเมินศักยภาพตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน