16.หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร

1.โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร

 

2.โครงการแปลงตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ระบบการให้น้ำสำหรับพืชไร่ (มันสำปะหลัง)

 

3.โครงการโรงเรือนพลาสติคโครงสร้างไม้ไผ่สำหรับพืชผัก

 

4.โครงการโรงสีข้าวชุมชนและระบบการบริหารจัดการ

 

5.โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์

 

6.โครงการบริการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว

 

7.โครงการบริการสาธิตการไถระเบิดดินดานสำหรับพืชไร่