18.หมวดงานสถาบันกลุ่มเกษตรกร

1.โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มยุวเกษตรกร

 

2.โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรจัดตั้งใหม่

 

3.โครงการส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

4.โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช