สัญลักษณ์ ศบกต.

ใบไม้   มีหน้าที่สังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารหล่อเลี้ยงลำต้น เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
ลำต้น   ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามได้ดี จะต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์แสงของใบไม้ เปรียบเสมือนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จนเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้

ลำต้นที่เป็นรูปคน   เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในลักษณะบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกิจกรรมด้วยตนเองอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

วงกลม   การโอบอ้อม การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละหน่วยงานในรูปแบบของการบูรณาการ
รูปทรงกลมที่วิ่งตามเส้นรอบ   เทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา