บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ศบกต.

คณะกรรมการบริหาร ศบกต.

 

1. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย
    1.1 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
    1.2 ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและหรือกลุ่มอาชีพการเกษตรในตำบล ไม่เกิน 2 คน
    1.3 อาสาสมัครเกษตรกรที่มีอยู่ในตำบล จำนวน 1 – 4 คน
    1.4 ผู้แทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน
    1.5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง                

ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้แทนสถาบันเกษตรกรจำนวน 2 คน สำหรับประธานกรรมการ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

 

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
     2.1 ด้านการบริหารจัดการ ศบกต.
           1) จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ศบกต.
           2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ทุกเดือน พิจารณากิจกรรม/โครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล
           3) กระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร
           4) วางแผนการปฏิบัติงานของ ศบกต. ร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
           5) ประสานงานจัดหางบประมาณและบริหารจัดการเงินทุนของ ศบกต. (ในกรณีที่มีเงินทุน)
           6) สนับสนุนการดำเนินงานของ ศบกต. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม

     2.2 ด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร
           1) จัดทำข้อมูลประจำตำบล ได้แก่ การสำรวจ และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของตำบล สรุปผลข้อมูลและบริการข้อมูลแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2) จัดการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การหาความต้องการด้านฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน หรือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร คัดเลือกและพัฒนาจุดสาธิตและวิทยากรเกษตรกร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เช่น การฝึกอบรม ดูงาน แปลงสาธิต ฯลฯ
           3) สนับสนุนการจัดทำวิสาหกิจชุมชน (ร่วมกันผลิต รวมกันจำหน่าย)
           4) ด้านการเตือนภัย ได้แก่ การแจ้งข่าวเตือนภัยให้แก่ชุมชน ให้เฝ้าระวังและแจ้งข่าวให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบเหตุผิดปกติหรือภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช สัตว์ ประมง และภัยเศรษฐกิจอื่นๆ
           5) การรับรองรายงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ประวบภัย สำรวจข้าวนาปีนาปรัง และข้อมูลการเกษตรอื่นๆ
           6) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งด้านกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป เครือข่ายการตลาด หรือองค์กรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

     2.3 ด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมของศูนย์ให้ประชาชนรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทางหอกระจายข่าว นิทรรศการ จัดกิจกรรม สื่อมวลชน ฯลฯ