สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ปก คำนำ สารบัญ

 

ส่วนที่ 1 บทนำ

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน

 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างผลการดำเนินงาน 58 โครงการ (Best Case)

 

โครงการประเภทที่ 1

 

โครงการประเภทที่ 2

 

โครงการประเภทที่ 3

 

โครงการประเภทที่ 4

 

ภาคผนวก