ทางเลือกโครงการสำหรับจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ประเด็นการจัดทำทางเลือกโครงการ

 

1. หมวดข้าว

 

2. หมวดพืชผัก

 

3. หมวดสมุนไพร

 

4. หมวดไม้ผล

 

5. หมวดไม้ยืนต้น

 

6. หมวดไม้ดอกไม้ประดับ

 

7. หมวดพืชไร่

 

8. หมวดแมลงเศรษฐกิจ

 

9. หมวดจัดการฟาร์ม

 

10. หมวดการแปรรูป

 

11. หมวดตลาด

 

12. หมวดกระบวนการเรียนรู้

 

13. หมวดขยายพันธุ์พืช

 

14. หมวดปุ๋ยและปัจจัยการผลิต

 

15. หมวดวิสาหกิจชุมชน

 

16. หมวดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร

 

17. หมวดท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

18. หมวดงานสถาบันกลุ่มเกษตรกร

 

19. หมวดศัตรูพืช