1.หมวดข้าว

1.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างเหมาะสม

 

2.โครงการสร้างฉางสำรองพันธุ์ข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน

 

3.โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์