2.หมวดพืชผัก

1.โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเห็ดฟางชุมชน

 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผลิตเห็ดฟางเชิงการค้า

 

3.โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

 

4.โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์พริกชุมชน

 

5.โครงการปลูกผักสวนครัวชุมชนเพื่อการยังชีพ

 

6.โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)

 

7.โครงการป้องกันและกำจัดโรคขิงเน่า

 

8.โครงการส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้ง

 

9.โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูถั่วฝักยาวโดยชีวภาพ

 

10.โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพริกโดยชีวภาพ

 

11.โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำโดยชีวภาพ

 

12.โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีวภาพ

 

13.โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหอมโดยชีวภาพ

 

14.โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดถุงให้มีประสิทธิภาพ

 

15.โครงการส่งเสริมการผลิตขิงคุณภาพเชิงการค้า

 

16.โครงการส่งเสริมการผลิตมะเขือเทศเพื่อการแปรรูปเชิงการค้า

 

17.โครงการส่งเสริมการเพาะถั่วงอกแบบประหยัดเชิงการค้า

 

18.โครงการพืชผักและการจัดการศัตรูพืชผัก

 

19.โครงการส่งเสริมการปลูกชาโยเต้ (Chayote)

 

20.โครงการส่งเสริมการปลูกหอมญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง

 

21.โครงการส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์

 

22.โครงการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า