กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

 
 
หมวด ขยายพันธุ์พืช
   
   
   
     3.  โครงการส่งเสริมการผลิตและการขยายพืชพันธุ์ดีเชิงพาณิชย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช