กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

   
   
กระทรวงการคลัง
  เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กค0406.3/ว59 ลว 22ก.ค.52)
  เรื่อง การขอรับการอุดหนุนโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานเกษตร(อำเภอ/จังหวัด)
และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.
) (กค0406.3/00770 ลว 14 ม.ค.52)
     
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.819 ลว 16 มิ.ย. 2547 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2547 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
     
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 900 ลว 24 มิ.ย. 47 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/8041 ลว 25 พ.ค. 47 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น