กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

   
   
กระทรวงมหาดไทย
     
  เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มท 0808.2/ว74 ลว 8 ม.ค.2553
     
 
     
  เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มท0808.2 /7698 ลว 8 มิ.ย.52)