กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

เรื่อง การจัดทำและการบรูณาการแผนพัฒนาการเกษตรกับแผนท้องถิ่น
 
ที่ กษ1009/ว1136 ลงวันที่ 3 พ.ย.53
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
:รายงานการประชุมแนวทางจัดทำและการบรูณาการแผนพัฒนาการเกษตรฯ จำนวน 1 ชุด
:สำเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/8891 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2553 จำนวน 1 ฉบับ
:สำเนาหนังสือกรมปกครองที่ มท 03103/20860 ลงวันที่ 13 ก.ย.2553 จำนวน 1 ฉบับ
:แบบรายงานผลการจัดทำและการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรฯ ปี2555-2557 จำนวน 1 ชุด