แผนที่ตั้งแสดงศูนย์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ทุ่งก่อ

กิ่ง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง  จังหวัด เชียงราย

ประเภทศูนย์

( )

นำร่อง

( )

หลัก

(Ö )

ขยาย

( )

เตรียมการ

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางศรีวรรณ  โนวิชัย  ตำแหน่ง  

นักวิชาการเกษตรประจำจังหวัดผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ 

นายจีรศักดิ์  ศรีโสดา   ตำแหน่ง  

สถานที่ติดต่อ

 

- สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง  .เชียงราย 57210  โทร. 0-5395-3449

 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  ถนนฤทธิประศาสน์  .เมือง  .เชียงราย  57000 โทร. 0-5371-1627-8