แผนที่ตั้งแสดงศูนย์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  หัวง้ม

อำเภอ พาน  จังหวัด เชียงราย

ประเภทศูนย์

( )

นำร่อง

( )

หลัก

(Ö )

ขยาย

( )

เตรียมการ

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายต้นชัย  ใจธิ   ตำแหน่ง  

นักวิชาการเกษตรประจำจังหวัดผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ 

นายสัญชัย  อึ้งรังษี  ตำแหน่ง  

สถานที่ติดต่อ

 

- อบต.หัวง้ม  ต.หัวง้ม  .พาน   .เชียงราย 57120  โทร. 0-9555-1846 

 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  ถนนฤทธิประศาสน์  .เมือง  .เชียงราย  57000 โทร. 0-5371-1627-8