ตัวอย่างโครงการฯ

สารบัญ กระบวนการถ่ายทอดฯ ความหมาย กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ ตัวอย่างโครงการฯ

  ตัวอย่างโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  เรื่อง   "การปลูกพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

1. ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การปลูกพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2. เหตุผลความจำเป็น

ในการทำการเกษตรของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันมาก ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ กระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร คือ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงมาก โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จนเกษตรกรผู้ใช้เองก็เริ่มตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่มีสุขภาเสื่อมโทรม รวมทั้งส่งผลต่อผลผลิตการเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากสารพิษตกค้างที่มีเกินกว่าค่าความปลอดภัย นอกจากนี้แล้ว สารเคมีทางการเกษตรที่สังเคราะห์ขึ้น ยังทำให้ศัตรูธรรมชาติลดน้อยลง และประสิทธิภาพในการทำลายแมลงศัตรูพืชก็ลดลง เนื่องจากเกิดการต้านทานของโรคและแมลงศัตรูพืช ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดสังเคราะห์ จึงต้องหาสิ่งทดแทน คือ สารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้

สามารถสลายตัวได้เร็ว ไม่ก่อปัญหาสารพิษตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม

ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ไม่ทำให้โรคแมลงสร้างความต้านทานได้เร็วกว่าสารสังเคราะห์ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการปลูกสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อนำสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ มาสกัดสารออกฤทธิ์ที่สามารถใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกปลูกพืชสมุนไพร ระบุชนิดและบอกวิธีสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร รวมทั้งบอกวิธีการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 1 ชนิด หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้

4. ประเด็นเนื้อหา

4.1  ประโยชน์และประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร
4.2 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรแทนสารเคมี
4.3 การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อสกัดสารธรรมชาติ
4.4 ข้อควรคำนึงถึงในการเตรียมสารสมุนไพร และการใช้
4.5 ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

5. เทคนิควิธการถ่ายทอด

5.1 บรรยาย
5.2 สาธิต
5.3 ศึกษาดูงาน

6. บุคคลเป้าหมาย

เกษตรกร    จำนวน    30    คน

7. ระยะเวลาที่ใช้

6    ชั่วโมง

8. สถานที่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ตำบล....................................
อำเภอ...................................

9. งบประมาณ

7,000  บาท
โดยใช้งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

10. การประเมินผล

ประเมินผลการเรียนรู้โดยการแข่งขันตอบคำถามระหว่างการเรียน และติดตามผล โดยให้ผู้เรียนกำหนดแผนงานดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และออกติดตามตามแผนหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้ผ่านการเรียนรู้สามารถเลือกปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำมาสกัดสารธรรมชาติสำหรับใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีได้

12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด.................................
สำนักงานเกษตรอำเภอ.................................

 

 ย้อนกลับ/ก่อนหน้า HOME-คำนำ